ثبت نام کارگاه ها

 

لیست کارگاه های اداره کل تجهیزات پزشکی در نمایشگاه ایران هلث

 

روز و ساعت

 

موضوع کارگاه یا کنفرانس

 

هزینه شرکت در کلاس

(ریال)

 

اداره

 

19 خرداد

ساعت 12-10 و 16-14

 

GMP و الزامات کار در اتاق تمیز 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

19 خرداد        

ساعت 12-10 و 16-14

 

هوا ساز و اتاق تمیز - فرآیند 

VALIDATION هواساز

 

0

 

20 خرداد

ساعت 12 -10

  برنامه صحه گذاری محصول ،  فرآیند و سیستم ها  

 

0

 

20 خرداد 16-14

 

CLEANING VALIDATION

 

0

 

20 خرداد

 ساعت 12-10 و16-14

 

الزامات بهره برداری و معتبر سازی ، نمونه برداری وبازرسی سیستم خالص سازی آب                   

 

0

 

21 خرداد       

ساعت 12- 10   

 

انبارداری، توزیع محصول و اعتباردهی انبار

 

0

 

21 خرداد      

ساعت16-14    

 

           PROCESS VALIDATION

 

0

 

22 خرداد     

ساعت 10:30تا  10:00

 

رویکرد همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی  با نهاد های بین المللی ممیزی و رگولاتوری 

 

 

300,000

 

 

 

گروه تحقیق و توسعه

 

2

 

22 خرداد      

ساعت 11:00- 10:30

آشنایی با اصول ارزیابی بالینی و تجهیزات پزشکی 

 

300,000

 

 

21 خرداد

ساعت 12:00- 10:00

 

همایش شرکت های کنترل کیفی

 

0

 

 

اداره تامین و نگهداشت

3

 

22 خرداد       

ساعت 12:00- 11:00

 

آنالیز فرآیند های ارزی، بانکی و گمرکی

 

0

 

 

اداره برنامه ریزی و پایش داده های تجهیزات پزشکی

4

22 خرداد       

ساعت 16:00-14:00

 

تولید صادرات محور و ایجاد فرهنگ صادراتی

 

0

 

اداره صادرات تجهیزات پزشکی


 
شماره حساب 0225061078008
شماره کارت 6037991755610148
به نام - فرداد ماقنتی و ادریس مازندرانی
All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2019